شماره تلفن های ضروری

شماره تلفن های ضروری

اتش نشانی:
   113

اداره برق:
   121

اداره آب و فاضلاب:
   122

اداره گاز:
   194

تامین اجتماعی:
   142

ارایه کد پستی:
   140

خدمات درمانی:
   143  

نظام مهندسی استان تهران:
   42644 

اورژانس:
   115

داروخانه شبانه روزی:
   191

اطلاعات پرواز:
   199

امداد خودرو:
096440