تخت جمشید                             


                         
  طاق کسری                                 


                           قلعه رود خان                               


                         زیگورات چغازنبیل                                                        بیستون                                    


                         حمام سلطان امیراحمد