معماری الگوریتمیک            معماری باستان                 معماری بیونیک              دیکانستراکشن           معماری فوتوریسم                   
   معماری فولدینگ                معماری مدرن             معماری مصر باستان           معماری مَنِریسم           معماری نئوکلاسیک                  
                                 معماری های تک​             معماری پارامتریک              معماری پایدار             معماری پست مدرن             معماری پهلوی             
                                                                                    معماری ژاپنی             معماری کلاسیک               معماری کیهانی                  معماری گوتیک